Polityka Prywatności DOBRO Sp. z o.o.

 

§1
Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez DOBRO Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.
Dane osobowe (dalej „Dane osobowe” lub „Dane”) to między innymi wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika korzystającego ze strony DOBRO i ewentualnych usług w ramach niej dostępnych.

 

§2
Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.). Informacje przedstawiane w Polityce prywatności przekazywane są w zw. z art. 13 RODO i dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

I – Administrator:
Administratorem Twoich danych (dalej „ ADO”) jest DOBRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-610, Warszawa), ul. Seweryna Goszczyńskiego 24A, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000592614, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadającą numer NIP: 5213717049, REGON: 363340594 zwaną w niniejszym dokumencie „DOBRO”. DOBRO jest częścią grupy PLATIGE IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-634, Warszawa), ul. Racławicka 99, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000389414, o kapitale zakładowym 314.500,00 opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 5242014184, REGON: 142983580.

 

II-Kontakt w kwestiach dotyczących danych osobowych:
Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOBRO lub Twoich praw jako dysponenta danych osobowych skontaktuj się z DOBRO pisząc na adres rodo@dobrofilms.com

 

III-Cele, kategorie Twoich danych i podstawy przetwarzania:
Większość danych osobowych, które przetwarza DOBRO w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony dobrofilms.com są to pliki cookies generowane w związku z korzystaniem przez Ciebie z przeglądarki internetowej. Zgodnie z Wikipedią plik cookies (w skrócie cookie, również ciasteczko) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy (tutaj strona DOBRO) wysyła do przeglądarki w Twoim telefonie i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Jest to mechanizm techniczny umożliwiający prawidłowe i optymalne korzystanie ze strony dobrofilms.com. Dane te są unikalne i pozwalają powiązać aktywności na stronie DOBRO z Twoim urządzeniem. Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć w § 3.

Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu DOBRO (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

1. administrowanie Stroną internetową dobrofilms.com;
2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i korzystania z niej przez użytkowników;
3. prowadzenie analiz statystycznych;
4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO

Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

1. komunikacji z DOBRO, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jeżeli skierujesz do nas korespondencję na adresy wskazane na stronie
2. spełnienia obowiązków DOBRO wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4. dowodowym (art. 6 ust 1 lit f RODO) tj. potwierdzenia faktów w razie sporu;

 

IV – Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Za każdym razem odbywa się to zgodnie z przepisami prawa i z poszanowaniem Twoich praw.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. spółkom z grupy Platige Image S.A., dostawcom usług IT (hosting), dostawcom usług typu cloud computing oraz social media i innym, z których usług korzysta DOBRO, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach podmiot trzecich musi zachować poufność i zapewnić bezpieczeństwo informacji. DOBRO weryfikuje, czy zapewnione są odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane innym instytucjom.

 

V – Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujące okresy:

1. analizy Twojej aktywności na Stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas;
2. zarządzania Stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych;
3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych;
4. prowadzenie analiza statystycznych – przez okres 30 dni od daty ich zebrania;
5. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia;
6. dla celów rekrutacji – 2 lata.

 

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:
Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII – Twoje prawa:
RODO zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.
Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

1. dostępu do swoich danych, oraz informacji o przetwarzaniu danych i otrzymania kopii danych,
2. prawo do sprostowania swoich danych,
3. prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych – jeśli uważasz, że DOBRO nie ma prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw może nie zostać uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
6. prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
7. prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
8. cofnięcie zgody – gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

W każdym przypadku, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jak i skorzystania przez Ciebie z praw możesz kontaktować się z DOBRO na adres rodo@dobrofilms.com

 

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania nam Twoich danych.
Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

 

§3
Pliki cookies

Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej dobrofilms.com akceptujesz poprzez aktywację przycisku “ZGADZAM SIĘ” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) plików cookies.
Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem www.cookiecentral.com/faq .
Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (www.networkadvertising.org) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów statystycznych i analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

We use cookies to provide you with the best possible service for our website. If you continue to use this site, we'll assume you're happy with it PRIVATE POLICY

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close